Tryggare trafikmiljö – krav från Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningens projekt “Snyggt och tryggt” har startat med att samla in synpunkter från föreningar och medborgare på förbättringar i vår stadsdel.
I första hand framförs nu krav på säkrare trafikmiljö runt Sickla Kaj och vid Kanalvägen , där förskolan Storseglet med 200 barn är placerad.
Men också förslag om utbyte och upprustning/renovering av papperskorgar och soffor.

Klicka här för att se uppvaktningsskrivelsen.

”Under 100” – förstudien och rapporten klar.

Under 2013 har HS2020 Energi inom Sjöstadsföreningen genomfört en förstudie i projektet ”Under 100 kwh/kvm/år” . Förstudien har bl.a. finansierats av Bebo.

Förstudien visar att det ursprungliga miljömålet för Hammarby Sjöstad , högst 100 kwh energi/kvm/år för bebyggelsen är uppfyllt endast i några enstaka fall. De flesta bostadsfastigheterna förbrukar betydligt mer energi för uppvärmning och elförsörjning.

Läs den intressanta rapporten genom att klicka här.

Nu fortsätter arbetet bland Sjöstadsföreningens medlemmar, bostadsrättsföreningarna, med åtgärder för att inom några år komma under 100 kwh. Om inventerade fastigheter i förstudien skulle komma under 100 – skulle besparingar i storleksordningen 11 miljoner/år kunna göras.

Tack alla våra sponsorer och alla tusentals besökare

Det blev en fantastisk Valborg vid Hammarbybacken. Och vädret. Tusen tack.

Sjöstadsföreningens styrelse kommentarer till förstudien T-bana till Nacka

Läs Sjöstadsföreningens styrelsekommentarer till förstudien om T-bana till Nacka. Klicka här

Gigantiska förskolan Storseglet en hälsorisk för barnen – och vuxna?

Politikerna i Södermalms Stadsdelsnämnd har enighet över partigränserna beslutat bygga en gigantisk förskola för 200 barn invid Värmdöleden I Henriksdalshamnen. Den skall ersätta förskolorna Solbacken och Båtbyggaren. Solbacken skall bli ett annat provisorium som vanlig skola i väntan på nya skolan vid Lugnets Alle blir klar. Båtbyggaren skall bort för att byggbolag skall in och bygga bostäder, byggrätter som kommunen då får ersättning för.

Sjöstadsföreningen ställer i en skrivelse bl.a. frågor om vilka mätningar för utsläpp av kvävedioxid och partiklar som gjorts före beslutet att bygga Storseglet. Att bygga en jätteförskola invid en starkt trafikerad trafikled kan ju innebära stora hälsorisker för barnen, men också personalen, och dessutom bli ett ytterligare provisorium i 10 år. (klicka här för brevet)

HS2020 som ”medborgardriven innovationsplattform”

Sjöstadsföreningen har svarat på Vinnovas inbjudan att etablera en s k innovationsplattform. Föreningen har i en skiss till ansökan presenterat HS2020 som en ”medborgardriven innovationsplattform”. Vinnova kommer att välja ut 5-10 sådana skisser som sedan ska utvecklas till komplette ansökningar om innovationspengar. Beslut kommer att fattas senast den 5 juni. Sjöstadsföreningen samarbetar med KTH, Stockholms Innovatörskrets, STIK, White arkitekter, Tengboms arkitekter, ElBil2020, Stockholm Business Region Development.

HS2020Energi: Bättre inomhusklimat – lägre energikostnader

Sjöstadsföreningen har i verksamhetsplanen för 2013 gjort energin till en huvudfråga. Syftet är att förbättra inomhusklimatet och sänka energikostnaderna med målet att pressa ner energiförbrukningen ”under 100 kWh”. Den 19 och 21 februari genomför föreningen två möten för bostadsrättsföreningarnas ordförande och energiasvariga. Till det mötet har sex energi-, energiteknik-och energiserviceföretag bjudits in för att presentera vad var och ett av dessa företag har att erbjuda för att förbättra energiförvaltningen i bostadsrättsföreningarna. Bakgrunden till initiativet är en kartläggning av energianvändningen i drygt 100 byggnader, tillhöriga bostadsrättsföreningar i Sjöstaden. Denna kartläggning visar att förbrukningen ligger i genomsnitt på 117,7 KwH per kvm och år, alltså betydligt högre än vad som var målet när Hammarby SWh.östads byggdes. De flesta byggnaderna använder mellan 100 och 140 kWh, några till och med upp mot 185 kv.

Nu startar Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad!

En spännande utveckling i vår hembygd. I slutet av 2013 kommer Nya Carnegiebryggeriet att stå klart på Ljusslingan 15 – 17, i tidigare bibliotekslokalerna och grannhuset närmast Lumabryggan. Ett nytt lokalt bryggeri uppstår alltså i Hammarby Sjöstad, en storsatsning från tre huvudintressenter; Carlsberg Sverige, D. Carnegie & Co AB samt Brooklyn Brewery (New York).

I lokalerna kommer öl att produceras men i lokalerna kommer också att finnas besökscenter, restaurang, bar och lokaler för utbildning och möten.
Ölet som kommer att produceras kommer att få stark anknytning till Brooklyns Brewerys spännande smakregister.

Försäljning av produkterna kommer i starten att lanseras på närliggande Systembolag i första hand, men naturligtvis till närliggande restauranger med intresse och alltså i egna restauranglokaler inomhus och utomhus sommartid.

Byggnadsarbetena startar inom kort och i Q 4 2013 räknar man alltså med att servera den första brygden.

Gör Hammarbybacken till Stockholms Ski Center året om

Sjöstadsföreningen har nyligen uppvaktat Stockholms kommuns Idrottsnämnd med förslag att göra Hammarbybacken till ett ett ännu större aktivitetscentrum året om, bland annat genom etablering av Stockholms Ski Center. Inomhusbacke för utförsåkning och skidspår i tunnel runt backen året runt är några av idéerna som Sjöstadsföreningen nu vill få igång en förstudie kring.

– Hammarbybacken, nästan mitt i storstaden och stadens högsta utsiktspunkt, är en unik tillgång som bör utvecklas både som aktivitetsområde och som ett attrakttivt besöksmål för tillresande från både när och fjärran – säger Sjöstadsföreningen i sin skrivelse till Idrottsnämnden. Läs mer i skrivelsen – Klicka här

Erbjudande om energibesparing till medlemmar

Under 100 kwh/m2
– mål för Hammarby Sjöstads energianvändning inom tre år !

Sjöstadsföreningen, som idag representerar ett 30-tal Brf i Hammarby Sjöstad har under hösten 2012 tagit initiativ till olika aktiviteter som skall möjliggöra att energiförbrukningen och därmed kostnaderna i boendet kan sänkas väsenligt inom några år – om boende och Brf-föreningar/Bostadsföretag vill medverka. Det finns en betydande potential för besparingar, några föreningar har redan nått målet, under 100 kwh/m2 – säger Sjöstadsföreningen.

Vid Sjöstadsföreningens energimöte den 25/9 2012 presenterades några av de möjligheter till energibesparande åtgärder som finns. Ett antal erbjudanden från både Stockholms kommuns Energicentrum och flera medverkande företag riktar sig i första hand till Sjöstadsföreningens medlemmar.

Klicka här för mer information

Ännu inte medlemsförening i Sjöstadsföreningen? Ansök om medlemsskap – medlemsavgiften är blygsam – 10 kr/lägenhet/år. För ansökan och mer information om energifrågorna, kontakta oss på info@sjostadsforeningen.se