Sjöstadsföreningens verksamhet 2022

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell förening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 54 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 4 952 lägenheter och cirka 13 000 boende.

Sjöstadsföreningen är en ideell förening som har till ändamål tillvarata medlemmarnas och de boendes gemensamma intressen.

De huvudsakliga uppgifterna är:

 • att vara kontaktorgan med Stockholm Stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse
 • att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande att bidra till
 • att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling
 • att stärka Hammarby Sjöstads varumärke och attraktivitet och därmed skapa mervärde för de boende i området

Verksamhetsplanen utgår från de fyra punkterna ovan och för 2022 anger verksamhetsplanen följande:

att vara kontaktorgan med Stockholm Stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse

 • Delta i samverkan runt framtida användningen av GlashusETT med Södermalms stadsdelsförvaltning och andra föreningar i Sjöstan
 • Tunnelbanans utbyggnad och inte minst de kommande lantmäteriförrättningarna för servitut för tunnlarna
 • Arbetet i Hammarbybacken för Stockholms nya avlopp
 • Genom kontakt med Exploateringskontoret ta del av planerna för Sjöstadshöjden och planer för området mot Henriksdalsberget
 • Frågan om bristen på skyddsrum i Sjöstaden har varit uppe förr men kanske dags att väcka till liv igen.
 • Att tomträttavgälden successivt höjs skapar oro hos föreningar som inte äger sin mark. Sjöstadsföreningen kan stötta i kunskapsinhämtning genom att organisera
  de som visar intresse.

att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande

 • Arrangera fysiska möten över aktuella frågor som också ger utrymme för informella kontakter medlemmar emellan.
 • Regelbundet komma med medlemsblad och uppdateringar på hemsidan. Vi hoppas kunna fortsätta presentationen av våra medlemsföreningar.
 • Vi söker metoder för att göra ”efterlysningar” och svar mera effektiva samt stimulera till att dela erfarenhet med varandra.
 • Vi fortsätter samarbetet med Hammarby Sjöstad Ekonomiska Förening (HSEF) för att våra medlemmar ska få tillgång till de ramavtal som HSEF upphandlat.
 • Sjöstadsföreningen kommer under året att stötta verksamheten i S&T. Medlemmar kommer att erbjudas trygghetsrond i sin förening
 • Den arbetsgrupp som jobbar med av Skanska nybyggda bostadsrättsföreningar fortsätter sitt arbete med att stötta varandra i dialog om garantiärenden och skötsel av en nybildad förening.
 • Nya arbetsgrupper kan tillkomma beroende på aktuella frågor och medlemsintresse. Vi hoppas att även kortlivade mera riktade grupper kan bildas och upplösas för speciella frågor
 • att bidra till att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling
 • Ett stort miljöarbete sker genom ElectriCity där Sjöstadsföreningens medlemmar får tillgång till energirådgivning och samköp på miljö- och energiområdet.
 • Arbetet mot ett klimatneutralt Hammarby Sjöstad 2030 går vidare och våra medlemmar kommer att få ta del av många initiativ under året. (solpaneler, bergvärme, micronät, ellagring mm).
 • Att påverka transporter till och inom Sjöstaden i en miljövänlig riktning är andra områden där vi har en roll. Vårt avtal för källsorterat avfall är ett exempel som leder till minskade transporter.

att stärka Hammarby Sjöstads varumärke och attraktivitet och därmed skapa mervärde för de boende i området

 • Sjöstadsföreningen arrangerar Sjöstadsdagen. Vi har planer på ett arrangemang 2022 med en tydlig arrangörsstämpel för Sjöstadsföreningen och dess medlemmar.
 • Sjöstadsföreningen vill bidra till ett rikt och omväxlande butiks- och restaurangutbud som gynnar fastighetsägare (BRFer) och boende. Att hitta former för Sjöstadens inre marknad är en viktig aktivitet.

Läs mer SF VERKSAMHETSPLAN 2022