Om Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad är en ekonomisk och icke-vinstdrivande föreningen.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samverkan mellan bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, lokala näringslivet, skolor, stadsdelsförvaltning och andra offentliga organ.

Hammarby Sjöstad står sig väl i jämförelse med andra delar av staden när det gäller Snyggt & Tryggt. Det stora flertalet känner sig trygga, tycker att det för det mesta är snyggt i Sjöstaden. Men många Sjöstadsbor ser nu en förändring till det sämre när det gäller tryggheten och underhållet. Sjöstaden är fortfarande under utbyggnad. Befolkningen växer, fler bostäder byggs, vi får fler arbetsplatser. Antalet pensionärer och ungdomar ökar. Hammarby Sjöstad har enligt ”Statistik om Stockholm” drygt 18.900 innevånare per december 2018. Hammarby Sjöstad tar dessutom dagligen emot ett stort antal besökare och turister. Tunnelbanan är på väg att byggas. Detta skapar nya möjligheter, men innebär också en hel del utmaningar.

Vi håller på med en kartläggning för att identifiera dessa utmaningar. Denna kartläggning kommer att ge oss en gemensam bild över hur situationen ser ut. Utifrån denna kommer vi sedan i samverkan med andra aktörer kunna diskutera och föreslå åtgärder på lämpliga insatser och aktiviteter för att bevara samt öka tryggheten i vårt område.

Stadgar för Snyggt & Trygg

Stadgar Snyggt och Tryggt Ek förening – 2018-12-10

Styrelsen i Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt styrelse

Handlingsprogram och grunden till Snyggt & Tryggt

 Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad version 1.0 2018-02-24

Kontakt

Selene Samuelsson Hedlund: epost info@snyggtochtryggt.se