Hallå Stadshuset!
– Vad vill ni göra för Hammarby Sjöstad?

VALBORG 2014_9858 SFem partier svarar om barn, trafik,
kultur, miljö och sport i Hammarby Sjöstad

Sjöstadsföreningen har nu fått svar på sju frågor om vad partierna i Stadshuset vill göra för Hammarby Sjöstad under de kommande fyra åren. Fem partier har svarat. Det är moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet. Nyheterna i svaren i sammanfattning:

Samma villkor för barn- och ungdom i Sjöstan som i andra stadsdelar

Moderaterna svarar att det pågår arbete med en långsiktig investeringsplan för idrottsanläggningar och att Sjöstaden nu kommer att få ett utegym nedanför Hammarbybacken. Socialdemokraterna lovar sommarjobb åt alla mellan 16 och 18 år och vill rädda GlashusEtt som föreningslokal. Folkpartiet skriver att Sjöstadens bollplan planeras som en temporär konstgräsplan fram till dess att en ny skola byggs på platsen och att Sjöstadsskolans gymnastiksal ska kunna ”användas av externa föreningar när den inte används av skolan”. Miljöpartiet vill ha en ny idrottspolitik för Stockholm och vill bland annat investera i ”fler idrottshallar och konstgräsplaner”.

Förbättra trafiksäkerheten i Sjöstan

Moderaterna hänvisar till stans trafiksäkerhetsprogram och att man prioriterar ”korsningspunkter och miljöer runt skolor”. Folkpartiet säger samma sak. Miljöpartiet har i sitt budgetförslag satt av extra pengar för trafiksäkerhet och trafiklösningen, men Tvärbanan i Sjöstaden ”kan behöva en översyn”. Vänsterpartiet hoppas att förlängningen av Tvärbanan till Sickla ska minska biltrafiken i Sjöstan.

Bättre återvinning – nytt huvudmannaskap försopsugarna, uppgradera systemet

Moderaterna ”är alltid öppna för att diskutera utvecklings- och miljöfrågor”. Socialdemokraterna vill göra ”Stockholms återvinningscentralertill kretsloppsparker”. Folkpartiet ”ser med nyfikenhet fram emot att få ta del av föreningens idéer om att utveckla sopsugsystemet i Sjöstaden”. Miljöpartiet är positivt till kommunalt huvudmannaskap för sopsugsystemet. Vänsterpartiet är positivt till att göra Hammarby Sjöstad till ”ett pilotprojekt för uppgradering av gamla återvinningssystem”.

Demostad för smart och förnybar energi

Moderaterna vill att Sjöstaden ska vara ett bra exempel på hållbar stadsutveckling och ”bidra till ett Stockholm i världsklass”. Folkpartiet säger att det är ”självklart att stötta hållbara initiativ för smart och förnybar energi”. Miljöpartiet vill att ROT ska gälla även för bostadsrättsföreningar och medverka till att öka mängden solenergi. Vänsterpartiet tycker att Sjöstadsföreningens arbete ligger i linje med ”våra krav att öka mängden solceller i Stockholm.

Kultur- på lika villkor

Moderaterna hänvisar till att Luma bibliotek invigdes 2011 och att man vill fortsätta att satsa på ”barnkultur genom lässatsning och utveckla bredden i Kulturskolan”. Socialdemokraterna vill skapa en ”Sjöstadens kulturfabrik” i anslutning till Delight Studios, där Folketshusföreningen har etablerat SjöstadsOperan, ”vi ser stora möjligheter att utveckla ett kreativt kulturkluster i en stadsdel som hyser både Kulturskola, Kulturama och Fryshuset”. Folkpartiet hänvisar till beslut fattade under den gångna mandatperioden, bland annat den s k KULAN-premien. Miljöpartiet säger att staden ska ta sitt ansvar för att det finns lokaler över hela staden till rimliga hyresnivåer. Vänsterpartier vill få till stånd ”ett lokalt kulturhus i Sjöstaden”.

Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan

Moderaterna säger att bussplanens initiativ ”tycker vi är positivt”. Socialdemokraterna står bakom försöken med eldriven busstrafik. Miljöpartiet ”stödjer inriktningen” av Bussplan Stockholm. Vänsterpartiet förespråkar trådbuss och tycker att försöket med elbussar är ”intressant”

Nya Hammarbybacken – för åretruntskidåkning

Moderaterna är beredda ”att fortsätta diskussionerna” om Sjöstadsföreningens planer. Socialdemokraterna säger sig vara ”generellt mycket positiva till HS2020s arbete med att utveckla stadsdelen”. Folkpartiet beskriver idéerna för Nya Hammarbybacken som ”klart nytänkande. Miljöpartiet vill göra en översyn av stadens längdskidspår och i samband med det kan det ”även bli aktuellt att diskutera frågan om Hammarbybacken”.

De kompletta svaren finner du här

Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan

Syftet med Bussplan Stockholm är att visa hur Stockholm under de närmaste tio åren kan byta ut 330 bussar i innerstadstrafiken mot eldrivna bussar och därmed erbjuda stockholmarna en busstrafik som är tyst och ren. Genom omställning minskar energiförbrukningen med mer än 70 procent, utsläppen av koldioxid med 65 procent, utsläppen av kväveoxider och partiklar med cirka90 procent. Bullret minskar radikalt – bussarna åstadkommer inte mer buller
än vad som uppstår vid ett vanligt samtal. Dessa miljömässiga förbättringarkan uppnås med fortsatt god ekonomi. Stockholm kan bli en av de första huvudstäderna i världen att genomföra en genomgripande omläggning avbusstrafiken för att skapa ett hållbart kollektivt transportsystem.

Läs planen här

Se även DNs artikel

DN 14 juni 2014-2

Bästa politiska partier i Stockholms stad!

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en samlande ideell förening, verksam kring lokala frågor som berör medborgarna i Sjöstaden. Våra medlemmar utgörs av 42 st bostadsrättsföreningar och 2 st SKB-kvarter, totalt c:a 4.000 lägenheter och 10.000 av Sjöstadens medborgare boende hos våra medlemsföreningar.
Med snart 20.000 innevånare i Sjöstaden har vi valt att rikta ett antal aktuella frågor till samtliga politiska partier i Stockholm stads fullmäktige i bifogat brev. Vi känner det som angeläget att partierna ges tillfälle att inför valet informera väljarna i dessa frågor.

Vi tackar på förhand och vi vore tacksamma för ert svar senast den 20 augusti 2014 till adressalternativen som anges i brevet. Vi kommer att publicera samtliga svar på vår hemsida www.sjostadsforeningen.se i slutet av augusti 2014.

Du kan läsa brevet här

Toppstuga på Hammarbybacken

Kencam AB har hos Stadsbyggnadskontoret ansökt om bygglov för att uppföra en toppstuga med servering på Hammarbybackens topp. Sjöstadsföreningen har tagit del av planerna och har i ett brev till Stadsbyggnadskontoret uttalat sitt stöd för projektet.

Läs brevet här

Snyggt och tryggt i Sjöstaden

Vid Sjöstadsföreningens årsmöte rapporterade ordföranden Bertil Stockhaus om arbetet för ”snyggt och tryggt” i Sjöstaden. Föreningen har skrivit till stadsdelsförvaltningen om underhållet av det offentliga rummet – gator, parker mm – och till Trafikkontoret om trafiksäkerheten. Stadsdelsförvaltningen har svarat positivt och lovat att vidta åtgärder. Dessutom vill stadsdelsförvaltningen ha en fortsatt dialog med Sjöstadsföreningen, vilket föreningen kommer att ta fasta på. Vid årsmötet diskuterades behovet av bättre belysning i Sjöstaden i parker och vid broar för att öka tryggheten. Styrelsen ska arbeta vidare med dessa frågor.

Tre nya namn i styrelsen för Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen har haft årsmöte och styrelsen har fått tre nya namn: Carl-Gustav Sjömark, Ulrika Bohlin och Tiziana Saraceno. Bertil Stockhaus omvaldes till ordförande. I övrigt omvaldes Henric Gustafson, Allan Larsson, Stig-Olof Hjelm och Mats Regnell. I styrelsen ingår också Helene Wintzell, som är vald på två år fram till 2015. Hans Larsson omvaldes som revisor.

Bättre ordning i sopsugsystemet

Sjöstadsföreningen har skrivit till borgarrådet Ulla Hamilton och begärt överläggningar om sopsugsystemen. Det är på tre områden föreningen vill ha till stånd förbättringar: kommunalt huvudmannaskap i stället för samfälligheter, uppgradering av de mobila systemen till stationära samt ett bättre omhändertagande av det kommersiella avfallet. Ulla Hamilton har svarat att frågor om huvudmannaskap inte är hennes ansvar och hänvisat till finansroteln, dvs till finansborgarrådet Sten Nordin. Styrelsen ska arbeta vidare med dessa frågor under det kommande verksamhetsåret, bland annat i dialog med Trafikkontoret som har ansvaret för hanteringen av sopor.

Fler medlemmar och god ekonomi

År 2013 blev ett framgångsrikt år för Sjöstadsföreningen. Antalet medlemmar ökade från 32 till 39 bostadsrättsföreningar. Sedan årsskiftet har ytterligare en bostadsrättsförening anslutit sig. Dessutom har SKB med två fastigheter anslutit sig till Sjöstadsföreningen. Föreningen har en god ekonomi och redovisar ett överskott på drygt 45.000 kronor för 2013.

Sjöstadsföreningen uppvaktar kommunen om växande problem med det mobila supsugsystemt i Sjöstaden.

Klicka här för skrivelsen

Sjöstan ska bli snyggare: Blommor, bänkar, papperskorgar

Sjöstadsföreningen har fått snabbt gensvar på kampanjen ”Snyggt och tryggt i Sjöstaden”. Mindre än sex timmar efter att föreningens ordförande Bertil Stockhaus hade sänt iväg ett mail till stadsdelsförvaltningen om det dåliga underhållet av papperskorgar och parkbänkar hade han fått svar från parkingenjör Kenneth Kempendahl:

Sjostaden-bilder-november-009– Jag har noterat de brister som påtalas. Skräpkorgarna rostar och vi kommer att byta ut dem succesivt med början 2014. Det blir en ny korg som heter citykorgen 150 liter, den är större och mer funktionsduglig, skriver Kenneth Kempendal.

– Vad gäller sofforna i Hammarby Sjöstad så är även dessa av dåliga kvalité. Vi har under senaste två åren reparerat c:a 200 stycken soffor i sjöstan. Vi fortsätter att reparera.

Utöver dessa goda nyheter kommer stadsdelsförvaltningen att göra en del andra åtgärder för att snygga till Sjöstaden:

– Det blir ett nytt utegym, nya planeringar av vårtulpaner och sommarblomster i Sjöstadsparterren och 27 stycken blomsterlådor på broarna, lovar Kenneth Kempendal.

Kontaktperson:
Bertil Stockhaus stockhaus@stosn.com
Telefon: 070-512 60 02

Klicka här för att se uppvaktningsskrivelsen.