Medlemsbrev november 2016

Medlemsmötet den 22/11 hade fem punkter för information och dialog: Nya T-banan till Söderort/Nacka, återvinning av källsorterat avfall, enstegstätade fasader samt information kring Electricity och projektet, Hammarbysjöstad som exportplattform och trafikfrågor.

1. T-banan till Söderort/Nacka

De slutliga planerna för T-banan är nu föremål för medborgarsamråd fram till 8 december. Närvarande på mötet 22/11 fick en exklusiv information och möjlighet till dialog med representanterna för projektet.
En central fråga har varit utfarten för arbetstunneln, och denna planeras nu få sin utfart på den tomma tomten, öster om Upplands Motor på Hammarby Fabriksväg. Många anser detta som den minst störande lösningen.
Tunneln börjar byggas 2017-18 och de omfattande arbetena med tunneln påbörjas 2018 och förhoppningsvis kan vi börja nyttja den nya T-banan 2015. Under byggtiden kommer visst buller och stomljud i fastigheterna som finns över eller i närheten av tunneln att märkas. Runt Lumagatan kommer störningar förekomma för boende och trafik, främst under tiden när T-baneuppgången vid Luma Park skall byggas. Fastigheter som ligger inom 150 meter runt tunnelspåren kommer inte att få borra efter t.ex. bergvärme.
Mängder av ytterligare information finns tillgängligt på www.nyatunnelbanan.sll.se. Sjöstadsföreningen planerar att förmedla fortlöpande information här, på vår hemsida.

2. Återvinning av källsorterat avfall

Sjöstadsföreningens inventering och studie tidigare under 2016 bland 25 föreningar följs nu upp. På mötet den 22/11 lämnades en rapport, som fick ett start gensvar, om på vilket sätt som projektet fortsätter, bl.a. med inbokade kontakter med de bolag som idag har avtal och uppdrag i Hammarby Sjöstad för transporter av källsorterat avfall. Planerna är att senast under Q 1/2017 presentera möjligheter till gemensamma avtal med transportföretag och erbjuda så många föreningar som möjligt att delta. Ett antal principer ligger till grund för gemensamma avtal.
Det övergripande målet för gemensamt avtal är att transporter av avfall skall uppnå målen för ett hållbart och framtida fossilfritt samhälle. Detta innebär krav på fordonsparken som på lite sikt bör innebära att Hammarby Sjöstad enbart trafikeras med eldrivna fordon för transporterna. Ett utvecklingsarbete för att göra Hammarby Sjöstad till testbädd för t.ex. eldrivna transportfordon för avfall är möjligt genom samverkan mellan fordonsleverantörer och entreprenörer för transporterna. Den tunga fordonstrafiken kan bli mindre genom bättre kapacitetsutnyttjade och rationell planering. Andra mål och krav för gemensamt avtal är självklart att också att minska hämtningskostnaderna för fastighetsägarna och minska volymerna av restavfall.
Sjöstadsföreningens projektgrupp leds av Jan-Olof Ohlsson i styrelsen. Kontaktadress: jan-olof.ohlsson@telia.com. Tel. 073 805 22 94.

3. Enstegstätade fasaader

Stefan Hjelm, som är sammankallande i Sjöstadsföreningens arbetsgrupp kring enstegstätade fasader lämnade på mötet en rapport om arbetsgruppens arbete hittills och planer för framtiden.
Arbetsgruppen samlas till ett samrådsmöte Tisdagen den 29/11 kl. 18.00 på Park Inn. Anmälda deltagare i arbetsgruppen får en separat kallelse, men ytterligare intresserade föreningar är välkomna.
Anmäl intresse och vidare kontakter till Stefan Hjelm, mail: stefan.hjelm01@gmail.com

4. Electricity och Hammarby Sjöstads som exportplattform

Electricity ekonomisk förening har utvecklats med fler medlemsföretag, myndigheter och organisationer, nu totalt drygt 40 medlemmar och partners. Allan Larsson lämnade på medlemsmötet en kort rapport om pågående projekt, bl.a. att regeringen den 17/11 beslutade att ge Energimyndigheten ett uppdrag att ge stöd till projektet “ Hammarby Sjöstads som exportplattform”, som initierats av Electricity. Projektet skall nu formas vidare och ledas av IVL – svenska miljöinstitutet, och på pågå de närmaste åren.
Läs mer information om Electricitys olika pågående projekt på deras hemsida: www.electricitystockholm.se

5. Trafikfrågor och SL-kort på båttrafiken.

Sjöstadsföreningen har uppvaktat Stockholms kommun kring ett antal aktuella trafikfrågor i Hammarby Sjöstad. Visst gensvar har kommit från kommunen, men dialogen skall fortsätta
bl.a. kring trafiksäkerheten med mera runt Sickla Kaj. Läs mer om uppvaktningen, som också innehöll krav på SL-kort på båttrafiken till innerstaden, här.
Landstingets trafiknämnd skall också uppvaktas med de 1500 insamlade namnunderskrifterna för båttrafik med SL-kortet till innerstaden.

Kommande verksamhet i Sjöstadsföreningen:

26/1 kl. 18 – 20. Medlemsmöte Park Inn, Midskeppsgatan 6. Tema: bl.a. projekt för ökning av matavfall i Stockholms kommun.

9/3 kl. 18 . Årsmöte med Sjöstadsföreningen. Programtema planeras.