Kallelse till Årsstämma

Torsdagen den 23 mars 2023 klockan 18:00 hålls Sjöstadsföreningens årsstämma på UNITY, Heliosgatan 13. Där bjuds det på kaffe och smörgås, och efter mötet finns tillfälle till mingel. 

Anmälan

Vi vill att ni anmäler er så vi kan skapa en röstlängd och närvarolista så vi även kan beställa rätt mängd kaffe och smörgåsar. Vi behöver namn på alla som vill komma, vilken förening ni tillhör och vem som röstar för er förening. Svar önskas före 20 mars. Flera från föreningen kan delta men har bara en röst per förening.

Anmälan görs här. Om ni har frågor kan ni kontakta info@sjostadsforeningen.se  eller så försöker vi lösa det på plats vid mötet.

Vill du vara med via länk mejlar du oss på info@sjostadsforeningen.se så får du en videolänk.

 

Information om Sjöstadshöjden

Mötet inleds med en presentation där Stadsbyggnadskontorets stadsplanerare Henrik Nilzen informerar om den nya stadsdelen Sjöstadshöjden.

Dagordning

Dagordning för Sjöstadsföreningens årsstämma start ca 18:40:

1. Årsstämmans öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesfunktionärer

a. Ordförande för mötet

b. Sekreterare för mötet

c. Justeringspersoner tillika rösträknare, 2 st

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

7. Styrelsens verksamhetsplan för 2023

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Revisorernas berättelse för det gångna året

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av motioner och förslag

12. Beslut om ersättning till av årsstämman utsedda styrelseledamöter och revisorer för 2023

13. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2023

14. Val av styrelse. Valda på två år vid föregående stämma är Leif Ewald, Seglatsen samt Fredrik Westin, Fredriksdals Brygga.

a. Ordförande för 1 år

b. 2 ledamöter på 2 år

c. Fyllnadsval 1 ledamot på 1 år

d. 1 ledamot på 1 år

15. Val av revisorer

a. Lekmannarevisor

b. Auktoriserad revisor

16. Val av valberedning

17. Övriga ärenden

18. Årsstämmans avslutning

Handlingar till årsstämman

Välkomna – aktiva föreningar ger en stark organisation!