Hallå Stadshuset!
– Vad vill ni göra för Hammarby Sjöstad? Kompletta svar

Sjöstadsföreningen ställde sju frågor till de politiska partierna i Stadshuset om vad de vill göra för Hammarby Sjöstad – om barn- och ungdom, trafiksäkerhet, återvinning, kultur, trafik, energi/miljö och Hammarbybacken.

Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade alla svarat i god tid till den 20 augusti, som var deadline. Centerpartiet och Kristdemokraterna har ännu inte svarat, men är fortfarande välkomna.  Här nedan följer våra frågor och partiernas svar.

1. Bättre möjligheter för barn- och ungdomar

Barn- och ungdomar i Hammarby Sjöstad har små möjligheter att utöva idrott inom stadsdelen. De som vill spela fotboll är tvungna att söka sig till Nacka för att träna och spela. Sjöscouterna som har en omfattande verksamhet lever i osäkerhet om hur länge GlashusEtt får användas för kvällsmöten. Sjöstadens Sports Camp som har bildats för att ge barn möjlighet att under starten av sommarlovet pröva olika idrotter och komma i kontakt med idrottsföreningar har behov av inomhusutrymmen, men har fått nej av Sjöstadsskolan att använda en sommarledig gymnastiklokal. Fler exempel kan nämnas.
Vilka planer har ert parti att ge barn och ungdomar i Hammarby Sjöstad samma villkor som vad Stockholms stad erbjuder barn och ungdomar i andra stadsdelar?

Moderaterna
Det är viktigt att alla har samma förutsättningar att idrotta och motionera oavsett var i staden man bor. Just nu pågår ett arbete med en långsiktig investeringsplan där behovet av nya idrottsanläggningar ska kartläggas utifrån befolkningsutveckling, tillgång till idrottsytor i olika delar av Stockholm men även utifrån föreningslivet samt utifrån antalet fysiskt inaktiva barn och ungdomar. Arbetet pågår och kommer att behandlas i idrottsnämnden under hösten. Vidare byggs ett utegym nedanför Hammarbybacken som ska stå klart under hösten. Ett rikt utbud av kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter tillgängligt för alla, bidrar till att utveckla barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa.

Socialdemokraterna
Sommarjobb åt alla! Vi vill att alla ungdomar mellan 16 och 18 år som bor i stadsdelen och som söker arbete under sommarlovet ska garanteras tre veckors sommarjobb av stadsdelsförvaltningen. Unga bör även erbjudas arbete under jullovet.

Ur vårt valprogram i Södermalm: Rädda Glashus Ett som föreningslokal. GlashusEtt är Stockholms stads miljö -och informationscenter i Sjöstaden. I brist på andra lokaler kan Glashus Ett också nyttjas av föreningslivet i stadsdelen, bland annat hembygdsföreningen och sjöscouterna. Det är viktigt att den möjligheten finns kvar. Mindre klasser i skolan: Sedan 2006 har antalet elever i Södermalms skolor ökat med 22 procent – mest i hela innerstaden. Samtidigt visar både svensk och internationell forskning att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat och särskilt i de låga årskurserna. Därför vill vi, till en början, minska elevantalet med cirka fem barn i de största klasserna på lågstadiet. Återta Värmdö gymnasium: Vid Gullmarsplan, precis söder om Södermalm, ligger Värmdö gymnasium (gamla Gullmarsplan/Enskede högre allmänna läroverk). Det nyttjas idag som skola av Värmdö kommun. Om Värmdö återlämnar skolbyggnaden till Stockholm kan Södermalm och Söderort avlastas med en skola eller ett gymnasium för omkring 900 elever. Vi vill pröva denna möjlighet. Givetvis borde idrottsföreningarna ha möjlighet att använda skollokalerna även på sommaren. Att vi använder lokalerna på ett effektivt sätt borde vara en självklarhet.

Folkpartiet
Folkpartiet tycker att alla barn och unga i Stockholm ska ha tillgång till idrottsytor och goda möjligheter att utöva idrott. Det är dock en stor utmaning att anlägga nya idrottsytor i tätbebyggda områden, såsom innerstaden och sjöstaden. Från politiskt håll arbetar vi kontinuerligt tillsammans med idrottsförvaltningen för att hitta sätt att tillföra nya ytor. Ett problem som tyvärr har drabbat Sjöstaden är att idrottsytor inte togs med när området planerades, vilket i sin tur har gjort väldigt svårt att i efterhand hitta lämpliga platser för idrottsytor. Därför kräver Folkpartiet nu att idrotten måste ges större utrymme och tas med redan i planeringsfasen av nya bostadsområden. När det gäller Sjöstaden kommer vi att fortsätta verka för att tillföra fler idrottsytor.
Sjöstadens bollplan planeras bli en temporär konstgräsplan fram till att en ny skola byggs på platsen. Denna skulle kunna utnyttjas i ungefär ett år, vilket skulle ge staden möjlighet att utreda alternativen och hitta en mer permanent plats för konstgräsplanen och vi vill gärna se en mindre konstgräsplan i den blivande Anders Franzéns park. Eriksdals BP, som även om den inte ligger precis i Sjöstaden, kommer att stå klar i slutet på året eller vid årsskiftet. Självklart ska Sjöstadsskolans gymnastiksal kunna användas av externa föreningar när den inte används av skolan. Det behövde tillverkas och monteras en gallergrind för att få detta att fungera rent praktisk och denna kommer vara på plats inom en månad.

Miljöpartiet
Det är ett stort problem att idrottsytor och annan offentlig service såsom skolor och kulturella byggnader kommer in för sent när staden bygger nya bostadsområden. Detta har Miljöpartiet påpekat vid ett flertal tillfällen och Hammarby Sjöstad är ett utmärkt exempel på den politiken. Stockholm ligger långt efter andra svenska städer när det gäller idrottsanläggningar som exempelvis idrottshallar och fotbollsplaner. Dessutom har en stor underhållsskuld byggts upp i stadens befintliga idrottsanläggningar under den moderatledda majoriteten. Det behövs en ny ambitiös idrottspolitik för Stockholm som är långsiktig och transparent så att föreningarna och stockholmarna kan planera för framtiden. Alla barn- och unga i staden ska ha likvärdiga möjligheter till idrott och föreningsliv. Miljöpartiet har i vår budget för 2014 avsatt 130 miljoner kronor mer än majoriteten för investeringar i idrottsanläggningar. Satsningar vi vill göra innefattar exempelvis fler idrottshallar och konstgräsplaner.

Vänsterpartiet
När det gäller idrottshallar och idrottsytor i Stockholm finns det många stadsdelar som har ett underskott om man jämför med andra större städer i Sverige. När det gäller Hammarby Sjöstad är det svårt att anlägga nya hallar och planer då detta inte planerades för när området byggdes. Vänsterpartiet menar att det måste planeras för gemensamma lokaler och idrottsanläggningar när nya bostadsområden växer fram men även att det också måste byggas i efterhand där det finns ett underskott.

2. Trafiksäkerhet.

Antalet innevånare i Sjöstaden ökar, därmed också trafiken. Mängder av föräldrar och barn, men även andra känner oro för en del mycket trafikfarliga miljöer. Det gäller framför allt den korsande trafiken vid Sickla Kaj – bilar, bussar, spårvagnar och fotgängare. Det är stora problem för avstigande från Tvärbanan. Det gäller också Kanalvägen vid Henriksdalshamnen.I förskolan Storseglet befinner sig nu dagligen 200 barn i olika förskoleåldrar. Trafiken på Kanalvägen är intensiv, både bilar och cykeltrafiken håller här höga hastigheter. Det gäller också Luma torg, där genomfartstrafiken idag leds förbi Sjöstadsskolan och skapar många tillbud

Vad vill ert parti göra för att förbättra trafiksäkerheten i Hammarby Sjöstad?

Moderaterna
Trafiksäkerheten i Hammarby Sjöstad – och i övriga staden – är en oerhört viktig fråga för Moderaterna. Bland annat har vi arbetat fram ett trafiksäkerhetsprogram och tar årligen fram åtgärdsplaner i enlighet med den. Inom ramen för detta arbete ingår ett arbete med skolor för ökad trafiksäkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten i Hammarby Sjöstad och prioriterar (liksom i övriga staden) korsningspunkter och miljöer runt skolor. I den stora miljösatsning som varit en viktig del i byggandet av Hammarby Sjöstad ingår satsningar som ska trygga trafiksituationen och kollektivtrafiken.

Folkpartiet
Stockholmarna och Sjöstadsborna ska vara och känna sig trygga i trafiken. För Folkpartiet är det extra viktiga att miljöer runt skolor och korsningspunkter är extra prioriterade i ett kontinuerligt trafiksäkerhetsarbete. I takt med att staden växer behöver vi följa de förändringar som uppstår i trafikmiljöerna och åtgärda de problem som uppstår.

Miljöpartiet
Miljöpartiet har avsatt 25 miljoner kronor per år utöver stadens budget för att förbättra trafiksäkerheten vid och omkring förskolor och skolor. Vi vill sänka hastigheten på stadens huvudgator för att få en bättre trafikrytm och en mer trafiksäker stad. Vårt mål är att minska biltrafiken genom att göra gång, cykel och kollektivtrafik mer attraktivt. Trafiksäkerhet för cyklister är prioriterat. Den sista förlängningen av Tvärbanan mot Sickla ska genomföras och på längre sikt kommer även tunnelbana till Hammarby sjöstad. Det finns kritik mot trafiksäkerheten med gatuutformningen med Tvärbanan i Hammarby sjöstad och det kan behövas en översyn av trafiklösningen som är idag.

Vänsterpartiet
V i landstinget tycker det är viktigt att Tvärbanan kommer fram på ett snabbt och smidigt sätt – men – det får självklart inte innebära trafikfara för boende i Hammarby sjöstad. Tvärbanan går i blandtrafik genom Sjöstaden, det finns för- och nackdelar med det men generellt så ger blandtrafik en lugnare trafikmiljö eftersom gående, cyklister, bilar, kollektivtrafik måste samsas om utrymmet. Det är då problematiskt att höra att miljöerna blir trafikfarliga.
En lösning på problemet skulle kunna vara att begränsa biltrafiken generellt i Sjöstaden och prioritera busstrafiken, Tvärbanan, cyklister och fortgängare. Enkla medel kan vara att bredda cykelbanor, övergångsställen, trottoarer och ge större marginaler åt oskyddade trafikanter. Fartgupp är en annan lösning. Alla sådan trafiksäkerhetsåtgärder och begränsningar ligger dock inte på V i landstingets bord utan trafikförvaltningen i Stockholms stad. Trängselavgifter kan vara en annan lösning som i så fall kan införas i samarbete mellan Stockholm stad och regeringen/riksdag då det rör sig om en skatt. När Tvärbanan dras fram till Sickla minskar förhoppningsvis biltrafiken i Sjöstaden då många kan resa med Tvärbanan för att handla i Sickla Köpkvarter och slipper ta egen bil. Men, troligtvis kommer inte trafiken i Sjöstaden minska utan åtgärder.V i landstinget driver att utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren ska gå på egen körbana och inte i blandtrafik för att undvika sådana konflikter som beskrivs ovan.

3. Bättre återvinning, bättre miljö

Sjöstadsföreningen vill ha till stånd förbättringar i återvinningssystemet och har skrivit till stadens ledning om detta. Vi vill ha kommunalt huvudmannaskap för sopsugsystemet i stället för samfälligheter, vi vill ha till stånd en uppgradering av de mobila systemen till stationära och vi vill att det kommersiella avfallet ska tas omhand på ett bättre sätt. Vi vill dessutom byta ut de nuvarande bullrande och energikrävande fordonen mot eldrivna och tysta fordon.

Vilka planer har ert parti för bättre återvinningen och tystare trafik i Hammarby Sjöstad?

Moderaterna
Miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad visar att det går att växa på ett hållbart sätt och har länge varit en symbol för framtidens Stockholm. Moderaterna är alltid öppna för att diskutera utvecklings- och miljöfrågor. Redan i år genomför vi pilotprojekt med tysta transporter. Det staden kan göra bättre ska vi självklart aktivt pröva, det som sedan inte byter mot principer eller inte har orimliga ekonomiska konsekvenser ska genomföras.

Socialdemokraterna
Stockholms återvinningscentraler bör succesivt utvecklas till kretsloppsparker.

Folkpartiet
Återvinning måste vara enkelt även för den utan bil. Därför vill Folkpartiet införa mini-återvinningscentraler, där även den som inte har bil kan lämna in t ex grovsopor och elskrot. Mer matavfall måste återvinnas, både från hushåll och restauranger. Stockholms stad ska överta ansvaret för återvinningsstationerna för att få snygga och rena stationer. Vi ser med nyfikenhet fram emot att få ta del av föreningens idéer om att utveckla sopsugsystemet i Sjöstaden.

Miljöpartiet
Renhållningsfordon är idag ett bullerproblem samtidigt som det är viktigt att arbetet kan utföras kostnadseffektivt. Byte till eldrivna och tysta fordon och utveckla sophanteringen rent generellt för att minska buller och transporter är viktigt. Sopsugssystem bör utvecklas och vara standard vid nybyggnation. Vi är positivt inställda till kommunalt huvudmannaskap för sopsugssystemen men vi behöver föra en dialog med anläggningsägarna runt en del frågor. Vi är angelägna om att hitta bra lösningar. Vi vill även utveckla återvinningen till att även finnas i parker och att den nuvarande källsorteringen även omfattar textilier och att matavfallsinsamlingen kraftigt ökar.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet är positivt till att göra Hammarby Sjöstad till ett pilot-projekt för uppgradering av ”gamla” återvinningssystem. Vi var emot den nedgradering som borgarna gjorde vad gäller Sjöstaden. När det gäller huvudmannaskapet anser vi att det är kommunen som bör sköta dessa frågor och ta hand om alla former av avfall. Vi vill ha bättre och tätare stationära system som kompletteras med mobila när det är nödvändigt, privata företagare måste betala separat men får gärna utnyttja allmänna system. Alla fordon ska vara fossilfria och tysta.

4. Hammarby Sjöstad som demostad för smart och förnybar energi

Under det senaste året har Sjöstadsföreningen genomfört en förstudie om energieffektiviteten i Hammarby Sjöstad. Förstudien visar att det ursprungliga miljömålet för Hammarby Sjöstad , högst 100 kwh energi/kvm/år för bebyggelsen är uppfyllt endast i en mindre del av bebyggelsen. De flesta bostadsfastigheterna förbrukar betydligt mer energi för uppvärmning och elförsörjning. Vi har därför utvecklat ett nytt koncept ”målstyrd energiförvaltning” med syfte att ta ner energiförbrukningen under 100 kWh per kvm och år i alla brf-fastigheter. I detta arbete har vi haft ett gott samarbete med Miljöförvaltningens Energicentrum. Vi arbetar nu vidare med nästa steg i vår strategi som handlar om smart och förnybar energi, bland annat med sikte på att göra Hammarby Sjöstad till demostad för solenergi 2020.

Är ert parti berett att genom Miljöförvaltningen och de kommunala bostadsbolagen medverka till att göra Hammarby Sjöstad till demostad för smart och förnybar energi?

Moderaterna
Hammarby Sjöstad har ett eget miljöprogram med syfte att fokusera på miljöfrågor i planering och genomförande där alla aktörer samarbetar för en bättre miljö. Ett viktigt led i denna stora miljösatsning är bland annat miljöinformationscentrum, GlashusEtt. Här finns möjlighet för områdets boende att få råd och tips i olika miljöfrågor vilket är en förutsättning för en ledande stadsdel som tänker på miljön. Vi tror på människans vilja att ta ansvar för miljön och en bättre framtid. Moderaterna anser att det är viktigt att man tar tillvara bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av växthusgaser i så stor utsträckning som möjligt. Det finns stora vinster som kan göras genom att energieffektivisera byggnader. Vi ser att Hammarby Sjöstad är ett bra exempel på hållbar stadsutveckling och vill att Sjöstaden ska fortsätta att bidra till ett Stockholm på väg mot världsklass. Moderaterna vill att det ska vara en trygg och öppen stadsdel – från Skanstullsbron till Danvikstull, runt Hammarby sjö.

Folkpartiet
För Folkapartiet är det självklart att stötta hållbara initiativ för att utveckla smart och förnybar energi! Att energieffektivisera befintliga fastigheter är centralt för att minska hela stadens miljöpåverkan. Det är ett arbete som alla fastighetsägare måste ta ett ansvar för och Stockholm stad i synnerhet. Därför har Madeleine Sjöstedt, folkpartistiskt fastighetsborgarråd, startat ”Forum för Hållbara fastigheter” som på kort tid samlat de flesta av Stockholms stora fastighetsägare för att öppet dela sina erfarenheter med att klimatanpassa sina fastigheter till gagn för alla.

Miljöpartiet
Ja, det är mycket viktigt att titta på hur staden och fastighetsägare kan hitta kostnadseffektiva lösningar för att minska energiförbrukningen i befintliga fastigheter. Miljöpartiet har i budgetförslagen i riksdagen att ROT-avdraget även ska gälla för energieffektiviseringar och kunna göras av fastighetsägare oavsett om det är en hyresfastighet eller bostadsrättsförening. Vi vill även öka mängden förnybar energi, vi har en motion om att 20 procent av stadens elbehov ska komma från solceller på stadens tak år 2020. Att öka mängden solenergi är ett mycket viktigt steg mot en mer hållbar stad.

Vänsterpartiet
I dagsläget så har Vänsterpartiet inte tagit några beslut om att göra Hammarby Sjöstad till en demostad för smart och förnybar energi. Men planerna som ni driver ligger i linje med våra krav att öka mängden solceller i Stockholm och att energieffektivisera Stockholms bostäder. Våra generella mål för befintliga fastigheter är att energiförbrukningen ska vara lägre än 90 kWH/m2.

5. Kulturell verksamhet – på lika villkor?

Hammarby Sjöstad består i dag av bostäder, skolor, hotell, kontor, affärs- och restaurangverksamhet, men saknar helt och hållet en gemensam mötesplats för konst, kultur och diskussion. Även föreningslivet i Hammarby Sjöstad saknar en mötesplats och de många grundskolorna i området saknar ett kulturhus för teater- och konsertbesök, vilket innebär att barnen sällan gör kulturbesök samtidigt som det försvårar för kulturarbetare att nå barn i Hammarby Sjöstad. Utbildningsverksamhet finns i form av  Kulturskolan och Kulturama , men ingen kulturell verksamhet för den stora allmänheten. En Folketshusförening har bildats och tillsammans med Delight Studios har föreningen etablerat SjöstadsOperan för direktsända operapremiärer från Metropolitan i New York. Delight Studios är även en av många kultur- och medieproducenter som står bakom kulturföreningen Helios13 vilken under våren 2014 har startat ett arbete med att etablera Helios13 – ett globalt uppkopplad kreativt hus i en industribyggnad på Heliosgatan.

Det finns lokala initiativ, men Stockholms stad behövs i detta arbete. Vi vill därför veta vilka planer ert parti har att ge kulturen samma förutsättningar i Hammarby Sjöstad som vad Stockholms stad erbjuder i andra stadsdelar?

Moderaterna
Vi vill att kultur ska finnas i hela staden och att det växande Stockholm ska få kultur i de nya och växande stadsdelarna. Vi har fortsatt att utveckla stadens bibliotek, bland annat invigdes det nya Luma bibliotek i Hammarby Sjöstad 2011. Det är även viktigt att vi fortsätter att satsa på barnkultur genom lässatsning och genom att utveckla bredden i Kulturskolan.

Socialdemokraterna
Vi anser att kulturens och föreningslivets krafter har ett värde i sig som fria och oberoende. För att Södermalm ska fortsätta att vara den spännande blandning av människor och idéer är det viktigt vi ökar stöden till dessa verksamheter, som att förbättra situationen för folkbildningen, ateljéverksamheten och amatörverksamheten.

Sjöstadens har inga lokaler där de boende kan mötas eller avnjuta kultur i olika former. Vi vill utveckla den före detta ASEA-kulturmärkta industrifastighet i kvarteret Påsen på Heliosgatan i Hammarby sjöstad till Sjöstadens kulturfabrik, öppet för föreningsliv, kulturföretag och kulturaktiviteter. Sjöstadens Folkets hus-förening har i denna fastighet ett fruktbärande samarbete med Delight Studios kring SjöstadensOperan. Vi ser stora möjligheter att utveckla ett kreativt kulturkluster i en stadsdel som hyser både kulturskola, Kulturama och Fryshuset.

Folkpartiet
Stockholms stad bedriver kulturverksamhet i Hammarby sjöstad med både bibliotek och kulturskola. Barn och unga är prioriterade i denna verksamhet. Luma bibliotek öppnade i nya lokaler 2011. Folkpartiet vill utveckla möjligheterna för både privatpersoner och förenings- och kulturlivet att hyra in sig i Kulturskolans lokaler, vars amfiteater har plats för ca 300 personer. Förutsättningar för föreningar som vill förmedla eller producera professionell kultur till allmänheten har genom att kulturstödet har höjts förbättrats. Folkpartiets och alliansens höjningar av den så kallade KULAN-premien samt det statliga initiativet Skapande skola har förbättrat möjligheterna för elever i Stockholms stad att komma i kontakt med professionell kultur.

Miljöpartiet
Tillgängliga möteslokaler med rimlig hyra är en viktig förutsättning för ett rikt föreningsliv och en fungerande lokal demokrati. Kulturlivet behöver lokaler för att kunna verka och växa. Staden ska ta sitt ansvar för att se till att kulturlivet försörjs med lokaler över hela staden och att staden samtidigt har en politik för att dessa lokaler har rimliga hyresnivåer. Det är viktigt att i tidiga planeringsskeden skapa förutsättningar för etableringar av olika sorters verksamheter såsom kultur.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att staden ska verka för att få till stånd ett lokalt kulturhus i Sjöstaden. I vår budget kräver vi att det ska finnas kulturhus i alla stadens stadsdelar. Vi stödjer Folkets Husföreningens planer för fler folketshus lokaler. Det stora problemet i Sjöstaden är att det inte planerades in några allmänna lokaler från början. Detta var inget misstag, utan ett beslut av den borgerliga majoriteten 1998-2002 som gjorde om planeringen och gav i stort sett all mark till privata byggherrar.

6. Rena och tysta bussar

Sjöstadsföreningen är genom ElBil2020 engagerad i arbetet för bättre kollektivtrafik och i arbetet på att byta ut de nuvarande innerstadsbussarna mot eldrivna bussar för tystare och rena trafik. Föreningen och ElBil2020 har presenterat en Bussplan Stockholm för en övergång till elbussar på de gator som har högst miljöbelastning, bland annat Hornsgatan. Genom övergången minskar utsläppen med cirka 90 procent och motorbullret försvinner. Planen bygger på underlag från Volvo AB, Vattenfall och WSP samt Miljöförvaltningen.

Hur ställer sig ert parti till Bussplan Stockholm för övergången till elbussar för att skapa renare och tystare trafik?

Moderaterna
I Stockholm har vi idag miljövänliga bussar och bussplanens initiativ som finns tycker vi är positivt. Enligt bussplanen föreslås att elbussar skulle leda till mindre partikelutsläpp men dessvärre nämns inte hur främst personbilar med dubbdäck orsakar de högre partikelhalterna, vilket kräver fortarande att bilister behöver byta däck. Idag går bussarna i staden redan på etanol och biogas vilket har fått ner C02-utsläppen. Vi vill att Stockholm ska visa bra exempel på vad man kan göra för att få en bra miljö.

Socialdemokraterna
Vi står bakom försök med eldriven busstrafik och har en tät dialog med fordonsleverantörer och entreprenörer i den frågan. S har sedan länge arbetat för tunnelbana till Sjöstan och nu äntligen står alla partier bakom en sådan utbyggnad. Trängselskatt införs på Essingeleden januari 2016. Det kommer ge bättre trafikflöden även i Söderledstunneln och kring dess infarter. Beslut är fattat om att förlänga Tvärbanan från Sickla Udde till Sickla och Saltsjöbanan. S vill satsa på utbyggd, modern och effektiv busstrafik i närtid.
Ur vårt lokala valprogram på Södermalm/Sjöstaden: Sjöstaden är en snabbt växande stadsdel med drygt 17 000 invånare. Tvärbanan och buss 74 behöver kompletteras med mer kollektivtrafik. I dag går SL:s stombusslinje två mellan Norrtull och Barnängen i Sofia på Södermalm. Vi vill pröva att låta stombuss fortsätta till Sjöstaden via Danvikstull. Därmed får Sjöstadsborna en direktlinje till City, i väntan på en utbyggd T-bana. Vi vill gynna bilpooler främst genom att reservera fler p-platser. Med bilpooler får fler tillgång till bil samtidigt som behovet av både privatägda bilar och p-platser minskar. P-talet, alltså antalet p-platser per bostad, bör vara lågt när nya bostäder byggs på Södermalm med närhet till butiker och kollektivtrafik.

Folkpartiet
Folkpartiet vill se mer, miljövänligar och tystare kollektivtrafik i Stockholm. Vad det gäller tystare trafik och bättre återvinning har SL nyligen köpt 200 nya bussar, trafikstart augusti 2014. Det är hybridbussar som har en lägre förbrukning av drivmedel, mindre utsläpp och lägre ljudnivåer. Hybridbussarna går på etanol som driver en kondensator som i sin tur levererar el till en elmotor. Bränslemängden kan därmed krympa med 20-25%.
Genom ett nytt avtal med Stockholm Gas kommer fordonsgas från Henriksdal levereras till SLs biogasdepåer via rör, ej med lastbil som förr. Det är Stockholms avloppsvatten som producerar biogasen. Idag finns ett 80-tal biogasbussar och genom att ersätta 16 miljoner diesel/år har Folkpartiet och Alliansen sett till att SL minskat sina fossila koldioxidutsläpp med 40 000/år. Gasen är en bristvara och räcker till max 100 bussar. Folkpartiet anser att biogasen är optimal eftersom det är kretsloppsanpassat. I övrigt vill Folkpartiet se mycket mer eldriven spårtrafik.

Miljöpartiet
Vi har inte hunnit sätta oss in i Bussplan Stockholm i detalj men stödjer inriktningen för den. Det är ett uppdrag som främst är riktat till landstingets som ansvarar för SLs busstrafik. Men staden bör vara en betydande aktör eftersom att det ger stora mervärden för stadsutrymmet och att det behövs en dialog med staden för att skapa plats för till exempel laddförutsättningar och bra framkomlighet för busstrafiken.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting förespråkar trådbuss som en snabbt genomförbar, billig och klimatsmart lösning för att i närtid bygga ut och länka samman kollektivtrafiken. Sen tycker vi att försöket med el-buss genom Sjöstaden är intressant och att linje 74 skulle passa bra. Det vore också intressant att utreda om en eventuell trådbuss skulle kunna koppla på sig och ladda på Tvärbanans tråd genom t ex. Sjöstaden.

7. Nya Hammarbybacken

Under 2015 ska Stockholms stad och Skistar omförhandla avtalet om driften av Hammarbybacken. Sjöstadsföreningen har i samarbete med Svenska Skidförbundet och Stockholms Idrottsförbund tagit fram ett förslag till Nya Hammarbybacken med en infrastruktur för året-runtskidåknnig, både längd och utför, i form av tunnlar byggda i ett nytt, lätt och energieffektivt material. I förslaget ingår också att anlägga en toppstuga och skapa en ny turistattraktion med utsikt över Stockholm, Södertörn och utfarten till skärgården.
Hur ställer sig ert parti till att i förhandlingarna om det kommande avtalet om driften av Hammarbybacken ta upp denna fråga och att låta genomföra en förstudie?

Moderaterna
Då Skistar har ett avtal som gäller fram till 2020 finns inga aktuella planer för närvarande. Däremot ställer vi oss positivt på utvecklingar som förbättrar Stockholm. Vi är öppna för nya och kreativa idéer. För föreningens planer är vi beredda att fortsätta diskussionerna för att se framtida utvecklingar.

Socialdemokraterna
Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden vill vi påbörja projektering av 2100 nya bostäder, kommersiella lokaler och servicelokaler i den nya stadsdelen Hammarby backe, som knyter samman Hammarbyhöjden med Hammarby-Sjöstad. Att utveckla idrottsmöjligheterna i samband med detta tycker vi vore mycket intressant. Vi är generellt mycket positiva till HS 2020 arbete med att utveckla stadsdelen. Något som kan tjäna som föredöme i andra sammanhang.

Folkpartiet
Era idéer kring Hammarbybacken är klart nytänkande. Folkpartiet behöver dock analysera konsekvenserna av förslaget ur ett helhetsperspektiv för staden samt hur veta mer om hur förslaget är tänkt att finansieras innan vi tar ställning.

Miljöpartiet
Vi i Miljöpartiet håller med om att mer kan göras för att underlätta för stadens längdskidåkare. Just nu finns ett extra stort intresse för friluftsliv och motionslopp om det så gäller löpning, cykling eller längdskidor. Det är en hjärtefråga för oss att skog och naturområden ska vara tillgängliga för alla både på vintern och på sommaren.

Idag ligger många av stadens längdskidspår på parkmark som förvaltas av stadsdelsnämnderna. Miljöpartiet vill att en sammanhållen översyn ska göras för att fastställa hur spårningen fungerar, hur informationen kan förbättras till Stockholmarna och vart nya spår behövs. Mycket kan göras för att förbättra för Stockholms längdskidåkare. I samband med översynen kan det även bli aktuellt att diskutera frågan om Hammarbybacken.

Vänsterpartiet
Då tid och kraft har lagts ned för att utreda möjligheterna till att kunna nyttja Hammarbybacken året runt, så stödjer Vänsterpartiet att en förstudie bör göras för att ge beslutsfattare ett gediget underlag innan ett eventuellt beslut tas i frågan.