Medlemsbrev 2021 juni

Sjöstadsdagen inställd igen

Vi har väntat och hoppats länge men tyvärr går det inte att genomföra Sjöstadsdagen under rådande förutsättningar. Det finns inte möjlighet ur smittskyddssynpunkt med de nuvarande reglerna och då får vi inte heller polistillstånd. Säkerheten går främst och vi hoppas kunna komma igen med full kraft i september 2022.

Jag tror vi alla sett fram mot vår dag i Sjöstaden och hoppats på en nystart och återgång mot det normala. Nu får vi lyfta blicken mot 2022.

Skrivelser

Detaljplan Henriksdalshamnen – Balkonger

Sjöstadsföreningen har skrivit till Stadsbyggnadskontoret för att få bakgrund till den bestämmelse i detaljplanen för Henriksdalsområdet som tydligt förbjuder inglasning av utåtstående balkonger om det inte förberetts redan vid byggnation. Ärendet togs först upp av Brf Båtklubben.

Det korta svar vi fått hänvisar till ett gestaltningsprogram för området samt att planen är fastställd i demokratisk ordning. För att ändra en detaljplan krävs att man är sakägare t ex en Brf med ett stämmobeslut. Avgift för att starta processen är 21 000, då får man inom 4 månader svar på om staden anser det möjligt eller lämpligt att inleda en planprocess sedan kan det kosta minst ”några hundra tusen” och tar några år. Framgång är inte garanterad.

Trafiken – Skrivelse till Trafikkontoret

Bakgrunden till skrivelsen är köbildningen som uppstår genom Sjöstaden när trafiken i Södra länken störs, mycket avgaser och stillastående bilar.

Våra frågor var:

  • Få Trafikkontorets bedömning av situationen, delar ni uppfattningen att det finns ett trafikproblem i Hammarby Sjöstad?
  • Vilka åtgärder avser ni att vidta för att minska köbildning, avgaser och underlätta trafikflödet i Hammarby Sjöstad?
  • Vilka åtgärder planeras för att minska genomfartstrafiken på lokalgatorna i Hammarby Sjöstad?
  • Vad kan Trafikkontoret göra vid tvärbanans hållplats Sickla Kaj för att öka säkerheten (kanske tillsammans med SL)?

Det svar vi fick var inte särskilt upplysande eller tillmötesgående med undantag för situationen runt Tvärbanan vid hållplats Sickla Kaj.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag i staden. Arbetet utgår dock ifrån stadens Framkomlighetsstrategi som slår fast att staden ska prioritera de yt- och transporteffektiva trafikslagen som kollektivtrafik, gång och cykel. För att biltrafiken ska fungera effektivt krävs nämligen att de flesta väljer något annat färdsätt än egen bil. Därför satsar vi just nu på att bygga fler kollektivtrafikkörfält, fler cykelbanor, och skapa bättre gatumiljöer för de som går.

Trots detta så blir det ibland bilköer i en storstad. Det kan bero på flera olika saker. Det kan vara så enkelt som att det är mycket trafik under maxtimmarna, eller på att det pågår ett vägarbete som påverkar framkomligheten. Vi vidtar dock generellt sett inte åtgärder för att minska biltrafiken inom en viss stadsdel. Vi är till exempel återhållsamma med att införa genomfartsförbud eller andra begränsningar kring vilken trafik som får färdas på en viss gata. Dels eftersom att det innebär försämrad framkomlighet och ökad trafik på intilliggande gator, och dels eftersom den typen av regleringar är svåra för Polisen att övervaka.

 I dagsläget så planerar vi därför inte några särskilda åtgärder kring kösituationen i Hammarby Sjöstad. Vi tackar ändå för dina synpunkter och tar med oss dem i vårt fortsatta arbete. Jag kan också nämna att vi utreder tillsammans med trafikförvaltningen (SL) utreder lämplig hastighetssäkring för övergångställen från perrong till trottoar vid Sickla kajs tvärbanehållplats.

Vi får nog anledning att återkomma till detta.

Snyggt & Tryggt

För att stötta våra ungdomar under sommaren uppmuntrar vi föräldrar och andra vuxna att engagera sig i att Nattvandra. En vandring tar bara 3 timmar men är en mycket viktig insats. Nattvandring i Hammarby Sjöstad hade av den anledningen en digital informationsinsats den 9 juni tillsammans med ansvarig för polisvolontärerna på Södermalm. Informationen handlade om unga och sommarlov, vad man som förälder ska tänka på, råd och stöd samt sommarlovstips. Om du är intresserad att ta del av denna information så finns den på Nattvandringens hemsida: (1) Nattvandring Hammarby Sjöstad | Facebook

Stadsdelsnämnden på Södermalm har sedan årsskiftet en ny upphandlad entreprenad av städning som bygger på funktion (inte frekvens som tidigare). Dock verkar belastningen av nedskräpning vara mycket hög och att det samlas mer och mer runt om i Sjöstaden. Vi vill därav uppmuntra till användandet av Tyck Till Appen där detta och andra felaktigheter kan anmälas. Att ta med egna skräpet hem är dock det bästa. Ett snyggt område är dessutom oftast ett tryggt område.

Med anledning av en brand som ägde rum i Sjöstaden häromdagen till vi igen tipsa om försiktighet och vikten av brandvarnare – mer information och tips för Brand- och fuktskador finns på Snyggt & Tryggts Facebooksida

Vill du få Snyggt & Tryggts nyhetsbrev kan du anmäla detta till: info@snyggtochtryggt.se.

Vill då gå med i vår Facebookgrupp hittar du oss här: (1) Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad | Facebook

Vi tar det nu lite lugnt över sommaren och önskar alla en fin ledighet!

Medlemsregistret

Tänk på att meddela om ni valt ny ordförande eller vill ändra distributionen av medlemsbladet. Skriv till info@sjostadsforeningen.se.

Diverse

Sjöstadshöjden. Sjöstadsföreningen har digitalt deltagit i ett möte med Humlegården Fastigheter som fått byggrätter i Sjöstadshöjden. De ska bygga 3 kontorshus, väster om den bro som planeras över Hammarby Fabriksväg.

Wall Street. Kommuner och företag i Stockholmsregionen går nu samman för att tillsammans få fram 222 nya konstverk som manifesteras i juni år 2022. Festivalamiralen bor i Sjöstan och utifrån hennes perspektiv finns många platser som skulle kunna lyftas med konst även om Sjöstaden i stort är väldigt vacker redan. Kulturföreningen kommer att leda verksamheten för Sjöstaden. Mera info finns här.

Har du förslag på platser i Sjöstan som är lämpliga? Har din BRF en tråkig vägg som lämpar sig för publik konst? Skriv ditt förslag och skicka till oss på info@sjostadsforeningen.se

Unity. På Heliosgatan 18-22 öppnar Unity i Turbinverkstan i Hammarby Sjöstad! Där öppnas Nordens första ”living & coworking” – allt under ett tak Unity Hammarby Sjöstad. Öppnar 1 september! Det finns rabatter/erbjudanden om man uppger koden ”Grannar”. Info finns här.

Presentation förening

Vi efterlyser fler föreningar som vill presentera sig i vårt nyhetsbrev! Hör av dig till info@sjostadsforeningen.se så berättar vi mera. Målet är att alla ska med.

Om du har tips eller erfarenheter att dela med dig mejla till info@sjostadsforeningen.se. Samma sak om du vill efterlysa erfarenhet eller råd om något aktuellt i din förening.

Styrelsen önskar alla en bra sommar, vi ses i höst, förhoppningsvis fysiskt! För styrelsen i Sjöstadsföreningen

Jan Martinsson
Ordförande

Jan.Martinsson@hammarbysjostad.se

 

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 56 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5100 lägenheter och cirka 13 900 boende