You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Påminnelse: Årsstämma 23 mars

Påminnelse: Årsstämma 23 mars

Kallelse till Årsstämma

Torsdagen den 23 mars 2023 klockan 18:00 hålls Sjöstadsföreningens årsstämma på UNITY, Heliosgatan 13. Där bjuds det på kaffe och smörgås, och efter mötet finns tillfälle till mingel. 

  

Anmälan

 

Vi vill att ni anmäler er så vi kan skapa en röstlängd och närvarolista så vi även kan beställa rätt mängd kaffe och smörgåsar. Vi behöver namn på alla som vill komma, vilken förening ni tillhör och vem som röstar för er förening. Svar önskas före 20 mars. Flera från föreningen kan delta men har bara en röst per förening.

 

Anmälan görs här!

 

Vill du vara med via länk kan du kontakta oss på mejl så får du en länk till årsstämman.


Om ni har frågor kan ni kontakta info@sjostadsforeningen.se  eller så försöker vi lösa det på plats vid mötet.

  

Information om Sjöstadshöjden

 

Mötet inleds med en presentation där Stadsbyggnadskontorets stadsplanerare Henrik Nilzen informerar om den nya stadsdelen Sjöstadshöjden.

 

 

Dagordning

 

Dagordning för Sjöstadsföreningens årsstämma start ca 18:40:

  

1. Årsstämmans öppnande

 

2. Fastställande av dagordning

 

3. Val av mötesfunktionärer

 

a. Ordförande för mötet

 

b. Sekreterare för mötet

 

c Justeringspersoner tillika rösträknare, 2 st

 

4. Fastställande av röstlängd

 

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

 

7. Styrelsens verksamhetsplan för 2023

 

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

 

9. Revisorernas berättelse för det gångna året

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

11. Beslut om ersättning till av årsstämman utsedda styrelseledamöter och revisorer för 2023

 

12. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2023

 

13. Val av styrelse. Valda på två år vid föregående stämma är Leif Ewald, Seglatsen samt Fredrik Westin, Fredriksdals Brygga.

 

a. Ordförande för 1 år

 

b. 2 ledamöter på 2 år

 

c. Fyllnadsval 1 ledamot på 1 år

 

d. 1 ledamot på 1 år

 

14. Val av revisorer

 

a. Lekmannarevisor

 

b. Auktoriserad revisor 

 

15. Val av valberedning

 

16. Övriga ärenden

 

17. Årsstämmans avslutning

 

 

Välkomna – aktiva föreningar ger en stark organisation!


Du får denna e-post för att du har valt att följa oss eller är medlem eller har deltagit i någon av våra aktiviteter och därigenom anmälts att prenumerera. Du kan närsom helst välja att sluta genom att klicka på avanmäl nedan.

Se till att alla i din Brf får utskicken från oss. Anmäl här: Subscribe