You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen

 

Sista dag för anmälan!

Hy

Ordförandeklubba i förgrunden med mötesdeltagare i bakgrunden

Kallelse till Årsstämma

Torsdagen den 21 mars 2024 klockan 18:00 hålls Sjöstadsföreningens årsstämma på UNITY, Heliosgatan 13. Där bjuds det på kaffe och smörgås, och efter mötet finns tillfälle till mingel.


Anmälan

Vi vill att ni anmäler er så vi kan skapa en röstlängd och närvarolista så vi även kan beställa rätt mängd kaffe och smörgåsar. Vi behöver namn på alla som vill komma, vilken förening ni tillhör och vem som röstar för er förening. Svar önskas senast 15 mars. Flera från föreningen kan delta men har bara en röst per förening.

Anmälan görs på www.sjostadsforeningen.se, där även stämmohandlingar hålls tillgängliga. Om ni har frågor kan ni kontakta info@sjostadsforeningen.se eller så försöker vi lösa det på plats vid mötet. Anmäl dig här!


Information om Sjöstadsrådet

Mötet inleds med en presentation av mötesplatsen Sjöstadsrådet av Allan Larsson.


Dagordning

Förslag till dagordning för Sjöstadsföreningens årsstämma start ca 18:20:

1. Årsstämmans öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesfunktionärer

3.1. Ordförande för mötet

3.2. Sekreterare för mötet

3.3 Justeringspersoner tillika rösträknare, 2 st

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

7. Styrelsens verksamhetsplan för 2024

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Revisorernas berättelse för det gångna året

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om ersättning till av årsstämman utsedda styrelseledamöter och revisorer för 2023

12. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2024

13. Val av styrelse. Valda på två år vid föregående stämma är Rickard Dahlstrand, Brf The Village, Erik Borg, Brf Olympia, Inger Johansson, Brf Hammarby Kaj och Madelein Andersson, boende i Hammarby Sjöstad

13.1. Ordförande för 1 år

13.2. 2 ledamöter på 2 år

13.3 Fyllnadsval 1 ledamot på 1 år 

13.4 1 ledamot på 1 år

14. Val av revisorer

14.1. Lekmannarevisor

14.2 Auktoriserad revisor

15. Val av valberedning

16. Övriga ärenden

17. Årsstämmans avslutning


Välkomna – aktiva föreningar ger en stark organisation!


Du får denna e-post för att du har valt att följa oss eller är medlem eller har deltagit i någon av våra aktiviteter och därigenom anmälts att prenumerera. Du kan närsom helst välja att sluta genom att klicka på avanmäl nedan.

Se till att alla i din Brf får utskicken från oss. Anmäl här: Subscribe