Kalendarium

Valborg

Årets Valborg blir inställt som alla nog vet vid detta lag.

 

Årsstämma 25 maj,  OBS digitalt!

 

Årets stämma är framflyttat till den 25 maj kl 18.00. Anmäl dig gärna, se nedan! Efter anmälan kommer instruktioner.

 

Förslag till dagordning för Sjöstadsföreningens årsstämma:

 1. Årsstämmans öppnade
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande för mötet
  2. Sekreterare för mötet
  3. Justeringspersoner, 2 st.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning samt att stämman kan hållas
  enbart digitalt
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens verksamhetsplan 2020
 11. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
 12. Medlemsavgifter 2020
 13. Val
  1. Ordförande för 1 år
  2. 1 ledamot för 1 år
  3. 2 ledamöter på 2 år
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
  1. Förslag till Stadgeändring
  2. Info om HSEF
 17. Årsstämmans avslutning

Välkommen!

Medlemmar kan anmäla sig till årsstämma och vem som kommer rösta för sin Brf senast 22 maj, 2020 till mikael.forsberg@hammarbysjostad.se

 

2019 års nyheter

30/1 – Tema: T-banans utbyggnad, aktuella fastighets- och servitutsfrågor,  Vilka frågor bör Sjöstadsföreningen prioritera 2019?  Övriga aktuella frågor

7/3   – Årsmöte kl. 18.00. Lokal: Park Inn, Midskeppsgatan 6. Program: aktuellt temainslag, årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse m.m. Mingel efter mötet

13/5 – Tema: Hur förebygger vi brand- och vattenskador? Länsförsäkringar!